FederaciÓn Galega de pesca

 

procesos electorÁis

Eleccións 2022.

CENSO DEFINITIVO.

 Elaborado según o DECRETO 171/2021, do 23 de decembro, polo que se modifica o Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.

Dous. Os números 1 e 2 do artigo 8 quedan redactados como segue:

1. Poderán ser persoas electoras e elixibles a membros da asemblea xeral:

a) Nos estamentos constituídos por persoas deportistas, persoas que teñan a condición de xuíces/árbitros e de técnicos/adestradores, as persoas que reúnan os seguintes requisitos:

 

1º. Ser maior de idade na data de realización das votacións.

 2º. Ter licenza federativa en vigor pola correspondente federación deportiva galega na data de convocatoria das eleccións e nas dúas tempadas anteriores á da realización das eleccións.

 3º. Ter participado nas dúas tempadas anteriores á de realización das eleccións nunha competición deportiva oficial celebrada en cada tempada. Este requisito non será exixido para o caso das persoas que teñan a condición de xuíces e árbitros. No caso de que, por causa de forza maior, non se tivesen realizado competicións deportivas oficiais no período indicado anteriormente, abondará con ter participado nunha competición deportiva oficial na tempada do último calendario oficial desenvolvido.

Proclamación definitva membros asemblea xeral FGPeC.

Candidaturas definitivas clubes e deportistas.

Candidaturas provisionáis clubes e deportistas.

Calendario eleccións clubes e deportistas.

Proclamación definitva Presidente.

Candidatura definitva a Presidencia.

Membros electos da asamblea xeral (definitiva).

Candidaturas provisionáis.

Actas das votacións.

Acreditacións Interventores.

Nomeamentos Definitivos Mesas Electoráis.

Nomeamentos Mesas Electoráis.

 

Candidaturas Definitivas.

Candidaturas Provisionáis.

Censos Definitivos.

 

Censos Provisionáis.

Regulamentos.

Modelos de Candidaturas.

 

Cookie Consent Banner

Nuestro sitio web utiliza cookies para proporcionar su experiencia de navegación y informacion relevante. Antes de continuar usando nuestro sitio web, usted acepta y aceptar de nuestro Politica de Cookies y Privacidad.